မြန်မာမျိုးချစ်တိုင်းရင်းသားများသည် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကို လက်နက်စွဲကိုင်တော်လှန်ခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက် အမျိုးသားရေးဘက်သို့ ခြေဦးလှည့်ကြသည်။ စည်းလုံးညီညာခြင်းနည်းဖြင့် တိုက်ပွဲစစ်ဦးကို လှည့်ခဲ့ကြသည်။

Pages